1. je realizované podľa školského vzdelávacieho programu   „ Spolu spoznávajme svet“, ktorý je  vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, a príslušným štátnym vzdelávacím programom: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2022),   ktorý ustanovuje základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania v materských školách.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti./ Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (minedu.sk)/ Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole sa organizuje s ohľadom na individuálne potreby detí a striedanie riadených činností a neriadených činností podľa denného poriadku.