Vážení rodičia,

máme záujem pre Vaše deti pripraviť nové a krásne prostredie, kde sa budú detičky  cítiť veľmi dobre. Robíme všetko preto, aby 2 pavilóny  školy a školský dvor  boli  zrekonštruované v plnom rozsahu, a preto brány pre deti v  novo zrekonštruovaných priestoroch bude možné otvoriť  od 1. 9. 2024.

Zápis bude prebiehať podľa nižšie uvedených podmienok.

Zápis detí do MŠ

Od 2.mája do 31.mája 2024 bude prebiehať zápis detí do MŠ na Bielocerkevskej ulici č. 29 v Košiciach.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne je možné prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Rozpis:

02.05.2024 – 03.05.2024   v čase od 09:00 – 12:00

06.05.2024 – 10.05.2024   v čase od 12:00 – 16:00

13.05.2024 – 17.05.2024   v čase od 15:00 – 17:00

20.05.2024 – 24.05.2024   v čase od 08:00 – 11:00

27.05.2024 – 31.05.2024    v čase od 09:00 – 12:00

Potrebné dokumenty k zápisu dieťaťa do MŠ:

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa (môžete si ju stiahnuť z www.msssbielocerkevska.sk) podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

2. Potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa a očkovaní dieťaťa .

3. V prípade, že je dieťa so ŠVVP, predložte aj dokumentáciu z Centra poradenstva a prevencie (CPaP).

Žiadosť je možné doručiť:

– osobne vo vyhradenom čase,

– poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

 – e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na riaditelka@msssbielocerkevska.sk

–  využitím

a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo

b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podmienky prijatia dieťaťa:

  • na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku;
  • výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Prednostne sa prijímajú deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.

Čo  ponúkame

V novozriadenej Spojenej škole s organizačnou zložkou – materská škola plánujeme pripraviť pre deti  zaujímavé aktivity,

množstvo podujatí nielen pre deti, ale aj pre rodičov, starých rodičov a rodičov s deťmi v škole, aj mimo nej.

Bližšie Vás o tom budeme informovať až po tom, ako nám bude známe vekové zloženie detí, pretože musíme rešpektovať vekové osobitosti dieťaťa.

Strava bude obohatená o zdravé produkty z projektu Školské ovocie a Mliečny program pre deti SABI/ TAMI.

Škola je bezbariérová a ponúka aj možnosť integrovať deti so ŠVVP v rámci platnej legislatívy – nie sme však so zameraním špeciálna škola.

Čo chceme u detí rozvíjať

Všetky kompetencie dieťaťa s využitím projektov a spolupráce, ako sú napríklad:

Pohybové:

  • lyžiarsky, plavecký, korčuliarsky kurz  (od 5 rokov)

     a iné

Environmentálne:

     a iné

Cudzie jazyky:

  • anglický jazyk
  • možná spolupráca s jazykovou školou

     a iné podľa možností a požiadaviek

Umelecké:

  • výučba na flautu – Konzervatórium J. Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach

(od 5 rokov)

  • výtvarné zameranie – Škola umeleckého priemyslu Jakobyho Košice

      a iné možnosti podľa záujmu rodičov a možností školy.

Realizácia aktivít  bude prebiehať formou:

  • krúžkovej činnosti v odpoludňajších hodinách,
  • aktivít detí v škole či mimo školy,
  • aktivít rodičov a detí.

Cieľom je dať deťom možnosť zažiť, vidieť, vyskúšať všetko, čo sa dá,

aby cítili, videli a zažili príjemné chvíle, ktoré ich obohatia.

Každé dieťa dostane tú možnosť.

Nechajte sa prekvapiť, prípadne sa pýtajte a rada Vám na Vaše otázky odpovie riaditeľka MŠ na telefónnom čísle 0902 711 100.