Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického
zamestnanca.
Voľné pracovné miesto: učiteľka pre predprimárne vzdelávanie.
Bližšie určená činnosť: výchovno- vzdelávací proces v materskej škole.
Úväzok: 100%
Dátum predpokladaného nástupu: 27.12.2023
Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
 vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v
znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 zdravotná spôsobilosť
 bezúhonnosť
 orientácia v školskej problematike (EduPage, RIS) je výhodou
 prax v správe registratúry je výhodou  
 práca s PC (Office, Internet) na pokročilej úrovni
 zodpovedný prístup k práci
 organizačné a komunikačné schopnosti
 flexibilita, iniciatíva, kreativita
Platové podmienky:
Plat bude určený v súlade so zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov ,so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o prijatie do zamestnania
 profesijný životopis
 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu Spojená
škola, Bielocerkevská 29 040 22 Košice alebo e-mailom na adresu riaditelka@msssbielocerkevska.sk
najneskôr do 8.12.2023.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
Kontakt: 0902 711 100, ss.bielocerkevskake@gmail.com
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci
predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných
životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade,
ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho
organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača
je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je
slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm.
a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich
bezodkladnú likvidáciu.