Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole je  stanovený na základe  VZN č. 1/2022  Košického samosprávneho kraja z 19.decembra.

Príspevok  v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

 a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

 b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ košický samosprávny kraj určí všeobecne záväzným nariadením /školský zákon/

 Výdajná školská jedáleň  s celodennou prevádzkou a dovozom stravy v zmysle VZN č. 1/2022 KSK z 19. decembra 2022 :

Výdajná školská jedáleň s celodennou prevádzkou a dovozom stravy – hlavné jedlo 1,742

Výdajná školská jedáleň s celodennou prevádzkou a dovozom stravy – doplnkové jedlo 0,349