Z hľadiska organizácie výchovy a vzdelávania poskytuje škola

 a) poldennú výchovu a vzdelávanie alebo

b) celodennú výchovu a vzdelávanie.

Čas prevádzky materskej školy  bude určený riaditeľkou školy a  po schválení zriaďovateľom v zmysle vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole a to v časovom rozpätí od 6.00 hodiny a najneskôr do 18.00 hodiny.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole sa organizuje s ohľadom na individuálne potreby detí a striedanie riadených činností a neriadených činností podľa denného poriadku.

Súčasťou denného poriadku sú

a) všetky formy denných činností podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ak ide o celodennú výchovu a vzdelávanie, alebo

b) vybrané formy denných činností podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ak ide o poldennú výchovu a vzdelávanie.

Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej samosprávnym krajom určil zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením KSK č. 1/2022 z 19.12.2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.                    

 Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.  O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia poradenstva a prevencie a vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve.